pretty boy biased. kpop, photography & fairy dust.다신 날 찾지마 마음은 아프지만
잊어버릴 수 있게

Thank you for visiting :).
Gongzuo jieshu yi hou hui jia !! Xi wan !!Jia you dong hai !!kkk 

Home after finishing work!! Washing dishes !! Hwaiting Donghae !! kkk

Gongzuo jieshu yi hou hui jia !! Xi wan !!Jia you dong hai !!kkk


Home after finishing work!! Washing dishes !! Hwaiting Donghae !! kkk